Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< rugsėjis, 2010 >>
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dažniausiai užduodami klausimai

KLAUSIMAI SUSIJĘ SU VILKAVIŠKIO KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJA „VILKAVIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJA“

1. Ar seniūnija, kuri neturi juridinio statuso (yra savivaldybės vykdomoji institucija, viešojo administravimo įstaiga, neturi registravimo pažymėjimo, įstatų) gali būti pareiškėja pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“?    

Pareiškėjas gali būti fizinis asmuo arba juridinis asmuo, todėl seniūnija pareiškėja būti negali.

2. Ar galima pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ vietos projektuose numatyti minkštąsias veiklas (sutvarkau aikštyną ir suorganizuoju sporto varžybas)?    Per priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ negalima, iš paramos gali būti įsigyjamas ar tvarkomas tik ilgalaikis turtas. Minkštosios veiklos galimos tik pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos priemonę, kurią reglamentuoja vietos plėtros strategija, bet nereglamentuoja Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, t.y. pagal priemonę „Amatų plėtra‘.

3. Pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ atliekant pastatų rekonstrukciją, kapitalinį remontą arba statybas, techninius projektus galima pateikti ne vėliau kaip su pirmu mokėjimo prašymu, ar ši sąlyga galioja ir dokumentams susijusiems su valstybinės žemės nuosavybės dokumentais?    Statybos leidimas bei techninis projektas su visomis sudedamosiomis jo dalimis turi būti pateiktas:

a) pateikiama kartu su paraiška (tuo atveju, kai projekte numatytai vykdyti naujai statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui yra išduotas statybos leidimas);

b) pateikiama vėliausiai kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu (tuo atveju, jei statybos leidimas nėra gautas.

Jeigu planuojama investuoti į valstybės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (žemę, statinius) vietos projekto vykdytojas turi pateikti:

a) valstybinio nekilnojamojo turto valdytojo sutikimą dėl vietos projekto įgyvendinimo ar dokumentą jog turtas negrąžinamas šeiminiams (pateikiama kartu su paraiška);

b) dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas yra valstybinis ir negrąžintinas savininkams (pateikiama kartu su paraiška);

c) nekilnojamojo turto valdymo teisėtumą pagrindžiančius dokumentus (pateikiama ne vėliau kaip su pirmuoju mokėjimo prašymu).

4. Pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ atliekant pastatų remontą ir rodant įnašą turtu, ar registrų centro pažymos galioja tik einamų metų? Turtas buvo registruotas registrų centre prieš 2-3 metus, buvo paskaičiuota turto vertė registrų centro pažymoje, ar galim patys paskaičiuoti nusidėvėjimą ir išminusuoti iš pažymoje esančios vertės?    Būtina pateikti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro pažymą, kurioje nekilnojamojo turto vertės nustatymo duomenys turi būti ne senesni kaip vienerių metų, skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos. Gali būti nepriklausomų turto vertintojų pažyma, bet ji turi būti išduota einamais metais. Atkreipti dėmesį jog įnašas turtu skaičiuojamas tik nuo turto dalies, į kurią investuojama, jeigu kabinetas pastate, tai tik jo kvadratūra, jeigu aikštynas arba parkas, tai tik tas plotas, kuriame bus atliekami darbai.

5. Pagal priemonę „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ūkis yra registruotas vyro vardu, žmona yra ūkio partnerė, ar gali pareiškėju būti ūkininko žmona?    Ne negali, pareiškėjas gali būti tik pats ūkininkas, kurio vardu užregistruotas ūkis.

6. Pagal visas priemones yra nurodyta jog reikia pateikti mokesčių ir sodros pažymas, kurios išduotos ne anksčiau kaip prieš 15 dienų, pvz. tinklo projektams šių pažymų nereikia, ar būtinos šios pažymos?    Pažymas reikia pateikti, išskyrus tuos atvejus jeigu pareiškėja savivaldybė arba jos biudžetinė įstaiga, jiems pažymų pateikti nereikia.

7. Ar gali pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ prašyti paramos mažiau nei 1 metus veikiantis juridinis asmuo?    Ne negali, turi būti ne mažiau kaip 1 metus veikiantis juridinis asmuo.

8. Pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ savivaldybės administracija vienu metu gali teikti ir įgyvendinti kelis projektus, ar gali vienu metu teikti savarankiškai kelis projektus kaimo bendruomenė?    Taisyklėse to nėra apibrėžta, bet rekomenduojama teikti tik vieną projektą.

9. Ar pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ reikia techninių projektų šildymo sistemoms?    Pagal statybos techninį reglamentą, naujoms šildymo sistemoms įrengti reikia techninių projektų, nebent yra pastato viduje katilinė, buvęs šildymas, reikia tik jį atnaujinti, tuomet nereikia projekto.

10. Kokius dokumentus reikia pateikti norint sutvarkyti senas prūsų kapines (aptverti, sutvarkyti takus, pastatyti atminimo lentą) pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“?    Reikia dokumentų kam priklauso žemė, ar ji nėra kultūros paveldas, turto valdytojo sutikimo.

11. Ar sąmatas pastatų remontui pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ turi atlikti sertifikuoti sąmatininkai?    Mažesnėms nei 500 000 Lt - projekte numatytoms investicijoms, susijusioms su statybos (nauja statyba, rekonstrukcija, remontu) darbais, pagrįsti turi būti pateiktos projektinės sąmatos (sąmatos turi būti patvirtintos sąmatininko arba projektuotojo parašu bei nurodant atestato numerį).

12. Ar pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ galima tvarkyti bažnyčios teritorijai priklausančius takus?    Pagal priemonę būtų galima, jeigu pareiškėjas bendruomenė o partneris religinė bendruomenė ar bendrija ir yra nuosavybės dokumentai tvarkomai žemei, religinės bendruomenės valdytojas turi vyskupo įgaliojimus pasirašyti dokumentus.

13. Jeigu tvarkomos pakrantės ar reikia kadastrinių matavimų?    Dėl pakrančių tvarkymo reikia kreiptis pas savivaldybės architektus ir išsiaiškinti kaip planuose yra įvardintas norimas tvarkyti vandens telkinys, jie atsakys ar reikia techninių projektų, o nuosavybės dokumentai reikalingi. LR civilinis kodeksas numato jog nekilnojamojo turto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešėjame registre, norint įregistruoti registre reikia kadastrinių matavimų. Atkreipti dėmesį jog pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ tvenkinių valyti negalima, galimas tik pakrančių sutvarkymas.

14. Ar galima pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ tvarkant parkus, aikštynus, įsigyti mini traktoriuką žolei pjauti?    Taip galima, jeigu tvarkomas žolės plotas tam tinkamas, jeigu labai mažas plotas pvz. 5 arai, turėtų būti paprastesnė įranga, bet iš principo neprieštaraujama tokios įrangos įsigijimui.

15. Pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ teikiant vietos projektą su partneriu ar būtinas partnerio prisidėjimas?    Jeigu teikiat vietos projektą kartu su partneriu, partneris būtinai turi taip pat prisidėti, gali lėšomis, gali turtu, gali savanorišku darbu. Bendradarbiavimo sutartis apspręs prisidėjimo sąlygas. Pvz. jeigu tame pačiame pastate yra kelios institucijos, o prašoma parama pastato stogo keitimui, partneriais turi būti visos veiklą vykdančios institucijos ir visos turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo įnašu natūra.

16. Dėl mažiausios vietos projekto vertės. Taisyklėse pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ numatyta jog mažiausia ne pelno projekto vertė 25000 Lt. Ar įskaičiuotas PVM?    Jeigu pareiškėjas asociacija, viešoji įstaiga, ar kitas ne pelno siekiantis juridinis asmuo mažiausia vietos projekto vertė 25000 Lt. Su PVM. Jeigu pareiškėjas savivaldybė ar savivaldybės biudžetinė įstaiga mažiausia vietos projekto vertė 25000 Lt. be PVM, nes PVM kompensuojamas iš valstybės biudžeto asignavimų.

17. Ar bendrosioms išlaidoms turi būti atlikti viešieji pirkimai?    Jeigu prašysite kompensuoti bendrąsias išlaidas ir būsite numatę išlaidas susijusias su vietos projekto parengimu, turite pateikti viešųjų pirkimų dokumentus, t.y. turi būti atlikti viešieji pirkimai vadovaujantis perkančiųjų arba neperkančiųjų organizacijų taisyklėmis.

18. Kaip numatyti tikslias sumas biudžete, kai po 1 metų kainos pasikeičia dar blogiau padidėja ir neužtenka numatytos sumos?    Paramos sumos į didesnę pusę koreguoti negalima, atlikdami apklausas įvertinkite jog pirksite prekes, paslaugas ar darbus tik po 1 metų, patys tiekėjai atsižvelgs į kintančias rinkos sąlygas jau siūlydami kaina

19. Ar reikia žemės nuosavybės dokumentų jeigu atliekamas pastato remontas?    Jeigu tik remontas, žemės nuosavybės dokumentų nereikia, jeigu rekonstrukcija arba kapitalinis remontas – tada reikia.

20. Ar būtinas draudimas?    Pareiškėjas ir (arba) partneris įsipareigoja, jei yra draudimo paslaugų galimybių, apdrausti ilgalaikį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudotos paramos lėšos, ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo dienos:

- vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiui – didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų;

- įgyvendinus vietos projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas).

Draudimas – nekompensuojamas.

21. Ar gali būti pareiškėjas kaime veikianti mokykla?    Taip gali, tik rekomenduojama jog partneriu būtų bendruomenė, nes parama kaimų atnaujinimui ir plėtrai, turi bendrai apspręsti jog tai prioritetinė sritis, į kurią nutarta investuoti ir sunaudoti kaimo lėšas.

22. Kas turi patvirtinti jog projektas nėra finansuojamas kitomis lėšomis?    Savivaldybės pažyma ar raštas, kurioje turi būti nurodoma, kad savivaldybė, kurios teritorijoje atliekamas projektas, nenumato atlikti tų pačių investicijų iš ES ir Nacionalinio fondo lėšų.

23. Jeigu pastatas valdomas pagal panaudos sutartį, ar gali be partnerio savarankiškai rodyti įnašą natūra-turtu pagal panaudą?    Ne negali. Įnašas natūra laikomas tinkamu kai nekilnojamas turtas, skirtas projektui įgyvendinti, nuosavybės teise priklauso vietos projekto vykdytojui ir partneriui, išlyga taikoma tik valstybinei žemei, t.y. tuo atveju, kai vietos projektą numatyta įgyvendinti valstybinėje žemėje, pareiškėjas turi pateikti valstybinės žemės valdymo teisėtumo įrodymo dokumentų kopijas (dokumentus kad žemė yra valstybinė ir nėra priskirta turtui, į kurį bus atkuriamos nuosavybės teisės.

24. Ar gali prašyti paramos biudžetinė įstaiga - mokykla, pastato sutvarkymui?    Remiama veikla pastatų atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, tačiau strategijoje numatyta parama ir lėšos numatytos tik bendruomenėms priklausančių pastatų tvarkymui. Parama teikiama vietovėms, kurios svarbios kaimo bendruomenėms ir yra viešai prieinamos vietos, turinčios traukos ir plėtros potencialą. Mokykla yra specializuota įstaiga, kuri gali būti finansuojama iš kitų fondų.

25. Ar galima pirkti statybines medžiagas ir samdytis patentininkus, dirbančius su verslo liudijimais, kad atliktų darbus?    Ne negalima. Galima pirkti medžiagas ir atlikti darbus ūkio būdu, t.y. atlikti darbus patiems, rodant kaip savanorišką darbą, arba pirkti visą paslaugą (medžiagos su darbais kartu).

26. Teikiant verslo projektus pagal priemones „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, „Verslo kūrimas ir plėtra“, „Kaimo turizmo paslaugų plėtra“ , kurie parengti pagal supaprastintas taisykles, ar reikia verslo plano?    Ne nereikia, pateikiama tik patvirtinta paraiška.

27. Ar teikiant vietos projektą pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ ir prašant paramos statiniams, jeigu projekto vertė mažesnė nei 500 tūkst. Lt. nesvarbu ar tai remontas, ar rekonstrukcija, ar kapitalinis remontas – nereikia statinio techninio projekto, užtenka tik sąmatininko patvirtintos sąmatos?    Ne, nepakanka. Techninių projektų reikia priklausomai ne nuo sumų, o nuo veiklos rūšies. Jeigu remontas – tada užtenka sąmatos, jeigu modernizavimas, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas – tada reikalingas statinio techninis projektas.

28. Bendruomenė panaudos sutartimi valdo 2 pastatus, bendruomenės namus ir ūkinį pastatą. Pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ prašant paramos pastatų remontui, ar galima remontuoti ūkinį pastatą jame įrengiant sporto salę? Ar reikėtų keisti pastato paskirtį?    Taip, reikia. Keičiant pastato paskirtį, reikalingas statinio techninis projektas.

29. Turi nuosavybės dokumentus bendram žemės sklypui, bet neišskirtas aikštynas (nepažymėtas atskirai). Įrengiant sporto aikštelę, tiesti dangą, kaip išskaičiuoti aikštyno plotą ir kokius dokumentus pateikti?    NMA nereikia, nuosavam žemės sklype gali vykdyti įvairias veiklas. Jeigu reikia sporto aikštelės projekto, tuomet dėl leidimo reikia kreiptis į Vilkaviškio žemėtvarkos skyrių.

30. Yra jaunimo organizacija kuri renkasi bendruomenės namuose, ar jie galėtų iš kaimų atnaujinimo įsigyti įrangą, skirtą laisvalaikiui ir užimtumui?    Ne, negalėtų, nebent remontuotų patalpas ir prie jų pirktų įrangą.

31. Yra Riedulių parkas, kuris laikomas kaip laisvalaikio parkas, galima iš priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ sutvarkyti pėsčiųjų takus, pastatyti suoliukus, o ar galima pastatyti informacinius stendus, o prie viešinimo išleisti leidinuką?    Sutvarkyti pėsčiųjų takus, pastatyti suoliukus galima, viešinimas – negalimas.

32. Ar galima traukti į bendrąsias išlaidas – konsultavimo veiklos aprašo parengimo ir paraiškos parengimo išlaidas, jeigu konsultantas neakredituotas ŽŪM konsultantas?    Taip, gali konsultantas neturėti ŽŪM akreditacijos. Sudaroma paslaugų sutartis, perdavimo aktai, išrašomi prekių-paslaugų kvitai ir rodomos kaip tinkamos išlaidos.

33. Gal turite patirties, į ką kreiptis ir kas turi išduoti pažymą jog yra valstybinė žemė ir ji negrąžinama savininkams?    Kreiptis į Vilkaviškio žemėtvarkos skyrių.

34. Ar pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ galimi vandentvarkos projektai? Ar galima statyti hidroforą ir įvesti vandenį į kaimo kavinaites?    Taip, galima, tai nesudėtingas statinys, reikia suformuoto žemės sklypo ir derinimo su melioracijos skyriumi.

35. Jeigu bendruomenė neturi pastato panaudos sutarties, nuosavybė savivaldybės, ar gali būti bendruomenė pareiškėju?    Ne, gali būti tik partneriu, pareiškėjas turi turėti teises į prašomą tvarkyti turtą (nuosavybė, panaudos ar nuomos sutartis).

36. Ar turto vertintojų paslaugos gali būti laikomos kaip tinkamos kompensuoti bendrosios išlaidos?    Ne, negali būti prašoma kompensuoti – tai netinkamos išlaidos.

37. Jeigu pareiškėjas bendruomenė, partneris savivaldybė ir 10 proc. prisidedama nuosavu įnašu – turtu, ar pareiškėjas taip pat turi prisidėti?    Ne, nebūtinai, turi būtinai prisidėti visi partneriai, pareiškėjas taip teikdamas vietos projektą įsipareigoja jį įgyvendinti.

38. Ar nuosavas įnašas įtraukiamas į tinkamas finansuoti išlaidas?    Taip, nesvarbu ar tai pinigai, ar savanoriškas darbas, ar turtas, 10 proc. įtraukiama į bendrą vietos projekto vertę ir tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą.

39. Bendruomenė nori įrengti aikštyną, ar galimas pagrindo dengimas betonu ir kokių reikia dokumentų?    Betonavimas – galimas, turi būti laisva neprivatizuojama zona ir reikia sklypo formavimo plano.

40. Norint apšiltinti pastatą iš išorės arba apkalti dailylentėmis ar reikia statinio techninio projekto?    Ne, nereikia.

41. Norint pastato stoge įrengti stoglangį, ar tai rekonstrukcija ir ar reikia statinio techninio projekto?    Ne, tai nelaikoma rekonstrukcija, techninio projekto nereikia.    

42. Prie vietos projekto reikia pridėti pareiškėjo ir partnerio finansinės atskaitomybės praėjusių ir ataskaitinių finansinių metų dokumentus, kurie metai bus laikomi ataskaitiniai?    Pateikiami pilnų metų finansinės atskaitomybės dokumentai, t.y. teikiant vietos projektą 2010 m. gruodžio 17 d. praėję metai - 2008 m. o ataskaitiniai metai - 2009 m.    

 

 


Renginiai