Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< sausis, 2010 >>
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Naujienos

2010-06-16

Vietos veiklos grupių tarptautinio bendradarbiavimo projektai partnerystei skatinti

Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus įsakymu 2010 gegužės 27 d. Nr. 3D-502 patvirtintos tarptautinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinimo taisyklės.
Priemonės veiklos tikslas – remti teritorinių ir tarptautinių bendradarbiavimo projektų, siekiančių Programos 3 krypties tikslų, įgyvendinimą. 3 krypties tikslas – gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų užimtumą kaimo gyvenamosiose vietovėse. Specialusis tikslas – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje.

Paramos skyrimo tvarka

VVG, suradusi projekto partnerius, su kuriais planuoja įgyvendinti projektą, suderinusi projekto tikslus ir uždavinius, įgyvendinimo eigą, gali kreiptis į paramos į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (Agentūra) įgyvendinti projektą. Projektas – turi būti viešasis (pelno nesiekiantis). Projektai gali būti įgyvendinami, suburiant bendrą veiklą arba/ir įkuriant bendrą organizacinę struktūrą. Nauja bendra struktūra gali būti bet kokia įstaiga, turinti ES šalių pripažintą juridinį statusą. Viena iš sąlygų, kuriant tokią struktūrą – partneriai turi būti juridiniai asmenys. Lietuvoje veikianti VVG projekte gali dalyvauti ir kaip projekto koordinatorė, ir kaip partnerė. Lietuvoje veikianti VVG vienu metu gali įgyvendinti kelis teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus arba dalyvauti keliuose projektuose kaip partneris.

Paramos dydis

Bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pagal Programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ vienai VVG per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį gali būti skirta ne daugiau kaip 282 317 Lt paramos lėšų (toliau – VVG paramos lėšų krepšelis). VVG šią paramos sumą gali naudoti inicijuodama teritorinius ar tarptautinius projektus arba dalyvaudama kitos VVG inicijuotuose teritoriniuose ar tarptautiniuose projektuose kaip partnerė.
Rekomenduojama, kad VVG pati nuspręstų, kuriems – teritorinio ar tarptautinio – bendradarbiavimo projektams iš savo paramos lėšų krepšelio skirti ne mažiau kaip 40 proc. nuo visos sumos. Ši rekomendacija taikoma visoms VVG, neatsižvelgiant, ar jos yra projekto koordinatorės ar partnerės. Tuo atveju, jeigu rekomendacijos nesilaikoma, paramos paraiškoje VVG turi pagrįsti, kodėl teritorinio ar tarptautinio bendradarbiavimo projektams skiria mažesnę ar didesnę VVG paramos lėšų krepšelio dalį.
Vienam projektui didžiausia paramos suma neribojama. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurių nepadengia parama, projekto koordinatorius ir/arba partneris turi finansuoti piniginiu įnašu.

Galimi pareiškėjai ir projekto partneriai

Pareiškėjas gali būti VVG, turinti Žemės ūkio ministerijos patvirtintą strategiją. Pareiškėjas projektą turi teikti kartu su partneriu. Partnerių skaičius neribojamas. Bent vienas iš partnerių turi būti ES arba trečiosios šalies teritorijoje veikianti VVG, atitinkanti jai keliamus valdymo institucijos reikalavimus. Partnerei – Lietuvoje veikiančiai VVG – taikomas vienas iš šių reikalavimų:
jai turi būti skirta parama strategijai įgyvendinti arba ji turi atitikti Vietos plėtros strategijos atrankos taisyklėse nustatytus VVG tinkamumo reikalavimus.
Projekto koordinatorius yra tiesiogiai atsakingas už projekto rengimą, įgyvendinimą ir rezultatus, neatsižvelgiant į tai, kad projektą įgyvendina kartu su partneriais. Paramą gauna tik projekto koordinatorius, bet ne partneris, todėl ir rinkdamasis partnerius, projekto koordinatorius turėtų atsižvelgti į partnerių žinias, įgūdžius, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus.
Iki paramos sutarties su Nacionaline mokėjimo agentūra (Agentūra) pasirašymo dienos projekto koordinatorius ir partneriai turi pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir pateikti ją Agentūrai.

Projekto tinkamumo reikalavimai

Projekto įgyvendinimo veiksmams derinti turi būti paskirta projekto koordinatorė – VVG. Projektas turi būti parengtas mažiausiai dviejų partnerių (VVG), veikiančių Lietuvoje, ES ar trečiųjų šalių teritorijoje.
Projektas turi būti viešasis, t.y. pelno nesiekiantis. Tokiu laikomas projektas, kuris teikia visuomeninę naudą ir tenkina viešuosius poreikius ir iš kurio partneriai nesiekia gauti pelno arba gaunamas pelnas investuojamas į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra VVG teritorijose veikiantys ir (arba) gyvenantys asmenys.
Pelno siekiantys projektai neremiami. Projektu turi būti skatinama bendradarbiaujančiųjų VVG bendra veikla, t. y. paprasti apsikeitimai patirtimi neremiami. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo paramos sutarties įsigaliojimo. Susiklosčius tam tikroms, nuo projekto koordinatoriaus ir/arba partnerio nepriklausančioms aplinkybėms, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 36 mėnesių. Projektas Agentūrai turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 30 d.
Projekto koordinatorė – užsienio (ES) vietos veiklos grupė
Paramos gali kreiptis Lietuvos teritorijoje veikianti VVG, dalyvaujanti užsienio (ES) VVG inicijuotame projekte kaip partnerė. Lietuvos VVG, užsienio VVG partnerė, gali teikti paramos paraišką tokia pat taisyklėse nustatyta tvarka, kokia taikoma projekto koordinatoriui.
Lietuvos VVG, užsienio partnerei, taikomi papildomi reikalavimai: ji turi užtikrinti, kad geba vykdyti jai priskirtas projekto koordinatoriaus funkcijas ir efektyviai panaudoti paramos lėšas, reikalingas priskirtoms funkcijoms įgyvendinti, bei vykdyti bendradarbiavimo sutartyje apibrėžiamas funkcijas.
VVG partnerei gali būti keliami papildomi reikalavimai, nustatyti šalies, su kurios VVG ketinama bendradarbiauti, valdymo institucijos.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Lietuvoje veikiančių VVG (projekto koordinatorės ir partnerių) tinkamos finansuoti išlaidos, finansuojamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete. Užsienio šalių partnerių tinkamas finansuoti išlaidas nustato ir už jų tinkamumo vertinimą yra atsakingos susijusių šalių valdymo institucijos.
Projekto koordinavimo išlaidos, susijusios su projekto koordinatoriui priskirtų funkcijų vykdymu (projekto priežiūra, kontrole, projekto pažangos pristatymu projekto partneriams, valdymo institucijai ir pan.), negali viršyti 5 proc. paramos lėšų, skirtų projektui įgyvendinti.
Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais ir pan.
Ne daugiau kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektui išlaidų gali būti skirta veiklos aprašui parengti ir konsultuoti vietos projekto įgyvendinimo klausimais, taip pat viešinimo išlaidos.
Paramos paraiškos priimamos ir registruojamos Agentūros Kontrolės departamento teritoriniame skyriuje pagal projekto koordinatoriaus buveinės vietą.
Kvietimą teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra pagal ministerijos sudarytą metų paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštį. Paraiškos priimamos 2010-06-01–2010-12-31.
Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių 1 priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

Išsamesnės informacijos teirautis telefonu (8 5) 239 8146
Žemės ūkio ministerijos informacija tel. (8 5) 239 1018
Pirmas puslapis

Renginiai