Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< gruodis, 2010 >>
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Naujienos

2011-01-10

Priimtas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas

Nuo 2010 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo du įstatymai dėl viešųjų pirkimų vykdymo pakeitimų:

Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 21(1), 94(1), 95(1), 95(2) straipsniais ir 98, 99, 100 straipsnių pripaţinimo netekusiais galios įstatymo 11 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas (Ţin., 2010, Nr.158- 8019);

Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49, 57, 62, 74, 85, 86, 89, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo 12, 27, 32 straipsnių pakeitimo įstatymas (Ţin., 2010, Nr.158-8018).

Nuo 2011 m. sausio 6 d. įsigaliojo įstatymas dėl viešųjų pirkimų vykdymo pakeitimų:

Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 71, 73, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 94, 95(1), 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo, 1, 2, 4 priedėlių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas (Ţin., 2011, Nr. 2-36).Šiais Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais siekiama suderinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų teisę su Europos Sąjungos teisės reikalavimais, ypač dėl darniųjų viešųjų pirkimų skatinimo. Taip pat tobulinamas Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimas, atsiţvelgiant į viešųjų pirkimų praktiką. Svarbiausios tobulinamos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos yra susijusios su mažos vertės viešaisiais pirkimais, viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimu, vidaus sandoriais, skelbimų, informacinių pranešimų ir pranešimų dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimu.

Trumpai apie svarbiausius pakeitimus:

1. Skelbimų rengimas ir skelbimas

Visi skelbimai, kuriuos numatoma skelbti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį ir 86 straipsnio 1 dalį, iki 2012 m. sausio 1 d. turi būti skelbiami leidinio „Valstybės ţinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

2. Mažos vertės pirkimai

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimu koreguojamas mažos vertės viešųjų pirkimų sąvokos apibrėžimas. Nuo šiol perkančioji organizacija mažos vertės pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 2 punktą gali vykdyti tada, kai nuo viso supaprastinto pirkimo vertės apskaičiuota 10 procentų dalis (dalys) perkant prekes ar paslaugas, 1,5 procento dalis − perkant darbus, neviršija nustatytos ribos: perkant prekes ar paslaugas – 100 tūkst. litų (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – 500 tūkst. litų (be pridėtinės vertės mokesčio) (Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies pakeitimas).

3. Viešųjų pirkimų tarnybos veikla

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai palietė Viešųjų pirkimų tarnybos veiklą. Išplečiama Viešųjų pirkimų tarnybos kontrolės sritis. Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio pakeitimai Viešųjų pirkimų tarnybai nustato papildomas funkcijas kontroliuoti, kaip perkančiosios organizacijos laikosi sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų, uţtikrina tinkamą viešųjų pirkimų planavimą ir pirkimo sutarčių vykdymą, taip pat vertinti pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus. Viešųjų pirkimų tarnybai suteikiamos šios teisės, susijusios su naujai priskirtų funkcijų vykdymu: gauti su pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, reikiamus Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijoms atlikti, taip pat laikinai, ne ilgiau kaip 30 dienų, paimti iš perkančiosios organizacijos šių dokumentų originalus, įforminus tai dokumentų poėmio aktu. Jeigu yra pagrindo manyti, kad su pirkimais ar pirkimo sutarties vykdymu susiję dokumentai yra suklastoti, Viešųjų pirkimų tarnybai suteikiama teisė šių dokumentų originalus perduoti teisėsaugos institucijoms (Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 8 straipsnio 3 dalies 2 punkto pakeitimas).

4. Viešųjų pirkimų įstatymo išimtys

Nuo šiol perkant mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, kai netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, turės būti perkama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką. Tokioje tvarkoje bus reglamentuota, kokios veiklos ir su tuo susijusios paslaugos patektų į mokslinių tyrimų ir plėtros sąvoką, išaiškinta, kokioms į šią sąvoką patenkančioms paslaugoms netaikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, taip pat bus nustatyta tokių pirkimų kontrolės tvarka. Įstatymas nuo šiol numato prievolę skelbiamuose viešųjų pirkimų metiniuose planuose pateikti informaciją apie planuojamus vykdyti vidaus sandorius ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamose metinėse ataskaitose nurodo informaciją apie atliktus vidaus sandorius. Šios pataisos yra ţingsnis į priekį siekiant vidaus sandorių skaidrumo, nes iki šiol tokiems pirkimams nebuvo numatyta jokia kontrolė (Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 7 punkto ir 10 straipsnio 5 dalies pakeitimas).

5. Sutarties sąlygų keitimas

Siekiant sumaţinti perkančiosioms organizacijoms tenkančią administracinę naštą, nustatoma, kad Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalaujamas, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra maţesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio) (Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies pakeitimas).

6. Pirkimo dokumentai

Pakeitimas sukuria teisinį pagrindą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus, kuriuos privalo taikyti perkančiosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus. Taip sudaroma galimybė skatinti įsigyti netaršių ir efektyviai energiją vartojančių kelių transporto priemonių, sudaroma galimybė išplėsti perkančiųjų organizacijų ratą, kuris, atlikdamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nurodytus pirkimus, pirkimo objekto techninėse specifikacijose privalės nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus (Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio papildymas 3 dalimi).

7. Dėl sąlygų, draudžiančių ir ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai įvedė aiškumo dėl restruktūrizuojamų įmonių dalyvavimo viešuosiuose konkursuose, t. y. aiškiai nurodoma, kad perkančioji organizacija turėtų atmesti ir tiekėjo pateiktą paraišką ar pasiūlymą, jeigu jam iškelta restruktūrizavimo byla, o pirkimo dokumentuose buvo nustatyta sąlyga pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą (Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto pakeitimas).

8. Suinteresuotų kandidatų ir dalyvių informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus

Perkančiosios organizacijos nuo šiol neprivalės supaprastinto pirkimo atvejais, kai pirkimo sutarties vertė maţesnė kaip 10 000 Lt (be PVM), raštu informuoti suinteresuotų kandidatų ir suinteresuotų dalyvių apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje (Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies pakeitimas).

9. Tarptautinių derybų vykdymas

Tarptautinių derybų atveju, vertinant pasiūlymus, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, gali būti netaikoma procedūra, kai iš pradţių privaloma dalyviams pranešti apie galutinių pasiūlymų techninių duomenų įvertinimą, o tik po to atlikti bendrą galutinių pasiūlymų vertinimą. Sudaroma galimybė perkančiosioms organizacijoms iš karto atlikti bendrą galutinio pasiūlymo vertinimą (Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsnio papildymas 3 dalimi).

10. Supaprastintų pirkimų vykdymas

Nuo šiol perkančiosios organizacijos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalyje nurodytas organizacijas, atlikdamos supaprastintus pirkimus privalo vadovautis ir Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 3 ir 5 dalių bei 40 straipsnio reikalavimais (perkančioji organizacija turės pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų neįprastai maţą siūlomą kainą). Be to, nuo šiol atliekant neskelbiamus supaprastintus pirkimus, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, perkančioji organizacija neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių reikalavimais jeigu mano, kad juose nurodyta informacija nereikalinga. (Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalies pakeitimas).

11. Ginčų nagrinėjimas

Viešųjų pirkimų ginčus reglamentuojančiose nuostatose nebuvo nustatyti galimi tiekėjo veiksmai, jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėjo tiekėjo pateiktos pretenzijos. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais įtvirtinama tiekėjo teisė pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams (Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio papildymas nauja 2 dalimi).

Perkančiosios organizacijos turi peržiūrėti savo supaprastintų pirkimų taisykles ir kitus dokumentus, juos suderinti su Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai galioja tiems pirkimams, kurie pradėti nuo pakeitimų įsigaliojimo.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija
www.vpt.


Pirmas puslapis

Renginiai