Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< gegužė, 2010 >>
PATKPŠS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Naujienos


2023-04-19

Kviečiama teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos paramai gauti

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kviečia nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas teikti paraiškas gauti finansinę paramą projektų įgyvendinimui.

Paraiškų pateikimo terminas:

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. balandžio 19 d. iki 2023 m. gegužės 19 d. 12.00 val.

Adresas, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatas:

Paraiškos priimamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis), siunčiant paštu arba elektroniniu paštu: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt.

Paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos elektroniniu parašu. Jei paraiškos su priedais pateikiamos siunčiant paštu ar atvykus tiesiogiai – dokumentai turi būti pasirašyti ranka.

Darbuotojai teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais:

Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, tel. +370 342 60 199, el. paštas: jurga.grigaliunaite-milovanov@vilkaviskis.lt, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistė Emilija Kriaučeliūnaitė, tel. +370 342 60074, el. paštas: emilija.kriauceliunaite@vilkaviskis.lt

Projekto paraiškos forma ir kita su paraiškos pildymu susijusi informacija:

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkurso paraiška

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, išskyrus atvejį, kai teikia projektą pagal Aprašo 8.9 papunktyje nurodytą finansuojamą veiklą. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, išskyrus aukščiau nurodytą išimtį, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos yra atmetamos. Pareiškėjas teikdamas paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, negalima jos taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

Galimi pareiškėjai:

Paraiškas gali teikti:

  • nevyriausybinės organizacijos;
  • bendruomeninės organizacijos.

Finansuotinos veiklos:

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyventojų interesai ir poreikiai, ir kurios susijusios su:

– renginiais, kurie organizuojami nevyriausybinių organizacijų jubiliejams paminėti;

– pagarbos tautinėms vertybėms, pilietiškumo didinimu;

– iniciatyvomis, skirtomis viešųjų erdvių tvarkymui;

– krašto etnokultūros / istorijos, atmintinų vietų įamžinimu, puoselėjimu, išsaugojimu, viešinimu (stendų, informacinių lentų įrengimas, leidinių leidyba ir pan.);

– savanorystės skatinimu, kai vykdoma socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems gyventojams ir (ar) jų grupėms;

– aplinkosauginio švietimo ugdymu ir iniciatyvomis;

– lygių galimybių politikos įgyvendinimu (lygybės ir įvairovės idėjų sklaida visuomenėje; švietimas apie žmogaus teises, moterų ir vyrų lygybę; akcijos, kurios didintų suvokimą apie diskriminaciją; smurto prevencija (Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena); socialinės integracijos veiklos, skirtos asmenims susiduriantiems su diskriminacija, ar diskriminacijos apraiškoms mažinti; tolerancija ir pan.);

– krizių valdymo ir civilinės saugos priemonių vykdymu (prevenciniai švietimo renginiai, aprūpinimas įranga ir priemonėmis reikalingomis priedangose).

– metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimu.

Konkursui teikiamų projektų prioritetai:

– iniciatyvoms skirtoms krizių valdymui ir civilės saugos priemonių vykdymui;

– iniciatyvoms, skirtoms savanorystės skatinimui, kai vykdoma socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems gyventojams ir (ar) jų grupėms;

– kai Pareiškėjas yra įregistravęs nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška:

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir / arba vertimų biuro antspaudu) kopijas:

– Juridinio asmenų registro (JAR) išrašą arba elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI);

– kainas pagrindžiančius dokumentus (tiekėjų komerciniai pasiūlymai ar kita, pareiškėjo nuomone kainas pagrindžianti, informacija);

– nekilnojamojo turto į kurį planuojama investuoti paramos lėšas, valdymo teisėtumą pagrindžiančius dokumentus ir nekilnojamojo turto savininko sutikimą įgyvendinti projekto veiklas (taikoma kai prašoma paramos remonto darbams ir (arba) bus įgyvendinamos projekto veiklos susijusios su viešųjų erdvių tvarkymu ir atnaujinimu);

– jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

– Deklaraciją (Aprašo 8 priedas);

– kitą, papildomą, su Projektu susijusią medžiagą, kurią, Projekto teikėjo nuomone, reikia pateikti.

Konkursui numatyta skirti Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma:

Tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos, patirtos nuo sausio 1 d. iki lapkričio 30 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžete Nevyriausybinių organizacijų programai skirta 25 000,00 Eur, iš jų: 22 000,00 Eur skirta Nevyriausybinių organizacijų programos projektų įgyvendinimui, 3 000,00 Eur  – metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės NVO paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimui.

Didžiausia paramos suma vienam Projektui:

– paramos intensyvumas vienam Projektui yra iki 100 %;

– vienam nevyriausybinių organizacijų projektui finansuoti skiriama iki 1 000,00 Eur, išskyrus atvejį, kai teikiama paraiška pagal šio Aprašo 8.9 papunktyje (metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paskatinimo / pagerbimo renginio) nurodytą finansuojamą veiklą;

– Projektų pagal Aprašo 8.9 papunktyje (metinio Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų paskatinimo / pagerbimo renginio organizavimas) nurodytą finansuojamą veiklą lėšų suma skiriama ne daugiau kaip 3 000,00 Eur.

Teisės aktai

Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašas

Informacinis renginys pristatantis konkurso nuostatas vyks š. m. gegužės 2 d. 16:00 val.

Informacinis renginys vyks hibridiniu būdu.

Gyvai renginys vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis (313 kab.). Negalintiems atvykti kviečiame prisijungti per ZOOM programą.

Nuoroda prisijungimui: https://us02web.zoom.us/j/9427000919?pwd=b2MzbzRwM3llTUw5TlpyMy9OQVluUT09

Meeting ID: 942 700 0919

Passcode: 95123

 Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija


Pirmas puslapis

Renginiai