Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< sausis, 2010 >>
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Naujienos

2018-06-01

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė (toliau VVG) - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (teisinis statusas asociacija) informuoja savo narius, pareiškėjus apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

 

 1.  Duomenų valdytojas ir tikslas

VVG Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

 1. Vykdomų funkcijų užtikrinimui;
 2. Užtikrinti viešąjį interesą, Jūsų ir trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

 

 1. Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas

VVG tvarko Jūsų asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei nustatytų funkcijų vystymo/gerinimo tikslais. VVG, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tvarko narių ir pareiškėjų:

 1. Asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
 2.  Kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
 3.  Kitus duomenis, susijusius su funkcijų vykdymu (pvz. darbovietė).

 

 1. Asmens duomenų šaltinis

VVG Jūsų asmens duomenis gauna:

 1. Tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);
 2.  Siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant teisinę prievolę;
 3.  Vadovaujantis šalių pasirašyta sutartimi - iš kitų asmenų, tvarkančių asmens duomenis, pvz. VĮ Registrų centras.

 

 1. Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus VVG yra įpareigota pateikti asmens duomenis. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Teikiant asmens duomenis į trečiąją valstybę būtina gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.

Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis Centro patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

VVG turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el.paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. VVG įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

 

 1. Jūsų teisės

 

Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam"), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Dėl su Jūsų teisėmis susijusių prašymų galite kreiptis į VVG el. pašto adresu vilkaviskiovvg@gmail.com  Jūsų prašymai bus išnagrinėti Taisyklėse nustatyta tvarka per 30 dienų terminą. Taip pat, dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo galite kreiptis tiesiogiai į VVG pirmininkę Liną Kružinauskienę, kuri rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad VVG veikla atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas, el.paštu lina.kruzinauskiene@vilkaviskis.lt arba tel.nr. +370 679 91049. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Teisėmis naudojamasi nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad VVG, vykdydama paskirtas funkcijas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

 


Pirmas puslapis

Renginiai